Privacy policy

Binnen het St. Antonius Ziekenhuis hechten we grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en streven ernaar om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te handelen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in het kader van werving en selectie voor functies binnen ons ziekenhuis. In deze verklaring vind je informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens wanneer je solliciteert voor een functie, stage of opdracht bij het St. Antonius Ziekenhuis, je aanmeldt voor evenementen, of wanneer je jouw gegevens achterlaat om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures en evenementen (Job alert).

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt tijdens sollicitaties bij het St. Antonius Ziekenhuis en het instellen van een Job alert via onze werkenbij-site.

Het St. Antonius Ziekenhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Waarbij onze inzet is om te allen tijde jouw privacy te beschermen en te voldoen aan de AVG.

Bij sollicitaties verzamelen en verwerken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens met jouw toestemming. Dit omvat onder andere voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw motivatie, en eventuele andere persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de sollicitatie.

Indien je een vacature-alert instelt, verwerken wij voor- en achternaam, e-mailadres, en de vacatures waarin je geïnteresseerd bent.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming tijdens de sollicitatieprocedure en we verwerken persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie. 


Sollicitanten

Als je solliciteert voor een functie bij het Ziekenhuis, verzamelen wij gegevens om jouw geschiktheid voor de vacante functie te beoordelen. Deze gegevens verkrijgen wij rechtstreeks van jou via het online sollicitatieformulier op onze website of via onze social media-kanalen. Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen via telefoon of e-mail tijdens jouw sollicitatieproces en ontvangen mogelijk gegevens van werving- en selectiebureaus.

Wij verwerken de benodigde gegevens om jouw sollicitatie en geschiktheid te beoordelen, waaronder jouw naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, werkervaring, motivatie en eventuele deelname aan eerdere evenementen. Bij sollicitaties vragen wij ook om jouw curriculum vitae (cv), waardoor wij mogelijk informatie verkrijgen over geslacht, nationaliteit, titulatuur, voorletters, geboorteplaats en een foto. Daarnaast kunnen wij aanvullende informatie verzamelen, zoals gegevens over opleidingen, cursussen, stages, talenkennis, referenties en screeningsinformatie indien relevant voor de functie.

Wanneer wij jou een aanbod doen, verzamelen we gegevens met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst, zoals contactgegevens, bankgegevens, kopie identiteitsbewijs en ondertekende verklaringen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht, maar het niet verstrekken ervan kan het beoordelingsproces van jouw geschiktheid beïnvloeden.

Sollicitanten

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om jouw geschiktheid voor de vacante functie te beoordelen. Contactgegevens worden gebruikt voor communicatie, uitnodigingen, voortgangsinformatie en benadering voor toekomstige mogelijkheden. Screeninginformatie kan worden gebruikt voor medische of psychologische keuringen, assessments, antecedentenonderzoek en veiligheidsonderzoek.

Inhuur (ZZP'er of leverancier)

Bij inschrijving als ZZP'er of leverancier vragen wij registratie via een Gastovereenkomst. Naast accountgegevens, verzamelen wij naam, e-mailadres, locatie, adresgegevens, voorkeurstaal, KVK-nummer, curriculum vitae (CV) en actieve segmenten. Screeninginformatie kan worden verzameld voor antecedentenonderzoek en veiligheidsonderzoek en indien van toepassing en verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Bij aanbiedingen verzamelen wij gegevens voor het sluiten van een overeenkomst, zoals contactgegevens, bankgegevens, kopie identiteitsbewijs en ondertekende verklaringen.

Evenementen

Bij aanmelding voor evenementen verzamelen wij naam, contactgegevens en mogelijk jouw CV. Contactgegevens worden gebruikt voor uitnodigingen, beoordeling van geschiktheid en communicatie rondom het evenement.

Vacature-alert (Job alert)

Bij inschrijving voor de vacature-alert verzamelen wij naam, contactgegevens, adresgegevens, accountgegevens, vakgebied van interesse, werkervaring, interesse in vacatures of events, en voorkeur voor communicatiefrequentie.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals hieronder beschreven:

Inhuur (ZZP'er en leverancier)

Persoonsgegevens worden gebruikt om je te informeren over opdrachten die bij jouw profiel passen. Bij aanbiedingen worden gegevens gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst.

Evenementen

Persoonsgegevens worden gebruikt voor uitnodigingen, beoordeling van geschiktheid, communicatie voor en na het evenement, en feedback na afloop.

Vacature-alert (Job Alert)

Gegevens worden gebruikt om je te informeren over toekomstige vacatures en jouw geschiktheid en interesse te beoordelen.

Jouw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor personen belast met de uitvoering van de genoemde doeleinden, zoals leidinggevenden, HR-medewerkers en gesprekspartners tijdens sollicitatiegesprekken. In geval van samenwerking met derden, zoals een selectiebureau of antecedentenonderzoek informeren we je hierover vooraf.

Bewaartermijnen variëren per doel:

Sollicitanten

Gegevens worden bewaard tot vier weken na beëindiging van het sollicitatieproces. Bij toestemming voor langere bewaring worden gegevens maximaal één jaar na beëindiging bewaard.

Inhuur (ZZP'er en leverancier)

Gegevens worden tot maximaal vier jaar na laatste gebruik bewaard. Financiële gegevens worden conform wettelijke bewaartermijnen bewaard.

Evenementen

Gegevens worden tot twee jaar na het evenement bewaard, tenzij anders overeengekomen.

Vacature-alert (Job alert)

Gegevens worden bewaard zolang de inschrijving actief is.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op:

 • Inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Beperking van of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Ontvangen van jouw persoonsgegevens om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven;
 • Niet onderworpen worden aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • Het ontvangen van duidelijke informatie;
 • Indienen van een klacht bij onze klachtenfunctionaris via [klachten-email].

Het St. Antonius Ziekenhuis verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met als doel:

 • Het uitvoeren van de sollicitatieprocedure en het in behandeling nemen van sollicitaties;
 • Het voorbereiden van functieaanbiedingen;
 •  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het faciliteren van samenwerking tussen medewerkers;
 • Het verbeteren van de werving- en selectieprocedure;
 • Uitwisseling van persoonsgegevens met betrokkenen bij een vacature.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met:

 • Arbodienst op basis van gerechtvaardigd belang voor bescherming van medewerkers;
 • Derden voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek met schriftelijke toestemming;
 • Salarisadministratie en pensioeninstanties;
 • Bij subsidieaanvragen en subsidieverantwoording;
 • Bij screening van medewerkers zoals aangegeven bij sollicitatie.

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van gegevensverwerking zijn ook mogelijk.

Voor alle verzoeken vragen wij om een identificatie. Verzoeken worden individueel beoordeeld en binnen de geldende termijnen behandeld.

We gebruiken je gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze recruitment diensten. We delen je gegevens niet met derden, behalve als we je expliciete toestemming hebben.

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via werkenbijantonius@antoniusziekenhuis.nl. Als er geen oplossing wordt gevonden, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van het ziekenhuis of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met: werkenbijantonius@antoniusziekenhuis.nl Wijzigingen in het privacystatement.

Dit privacystatement kan worden bijgewerkt. De meest recente versie vind je altijd op www.werkenbijantonius.nl/privacy.

Door jouw privacy met de grootste zorg te behandelen, streven we ernaar een omgeving te creëren waarin jij met vertrouwen kunt solliciteren, deelnemen aan events, of onze samenwerkingspartner kunt worden.


Voor het laatst bijgewerkt op: 08-04-2024 

Top